redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Hrvatska policija od 7. aprila pooštrava provjere pri prelasku granice

Hrvatska policija od 7. aprila pooštrava provjere pri prelasku granice

Nakon što je od 7. aprila na vanjskim granicama Šengena najavljen pojačani sistem provjere za sve putnike, uključujući i državljane Evropske unije, i hrvatska policija obavijestila je sve koji planiraju prelaziti njene granice da će biti sistematski provjeravani kroz dostupne baze podataka.

Za državljane trećih zemalja, među koje spadaju i državljani BiH, posebnu pažnju trebaju obratiti na uslove koje moraju ispunjavati za ulazak u Hrvatsku, a to je:

- moraju imati valjanu putnu ispravu koja nositelju omogućava prelazak granice, a koja mora biti važeća barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članice te mora biti izdana u zadnjih 10 godina,
- moraju opravdati svrhu i uslove namjeravanog boravka te imati dovoljno sredstava za zadržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti,
- za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smiju predstavljati prijetnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.
 

S obzirom da se dosad nisu obavljale sistematske provjere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU (npr. državljani država članica EU i država pridruženih Šengenskom prostoru, članovi njihovih porodica i sl.), navedena izmjena znači da će se od toga datuma sistematski provjeravati i te kategorije osoba. 

Za očekivati je da će putnici morati duže čekati na provođenje granične kontrole, saopštila je hrvatska policija i poručila da će iskoristiti sve postojeće kapacitete, ljudske i tehničke, kako bi se vrijeme čekanja svelo na najmanju moguću mjeru, posebno u kritična vremena vikenda i praznika.

Klix.ba