redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

  • Lasta Promet
  • Lasta Promet

Skupština grada: 112 HEKTARA poljoprivrednog zemljišta našlo zakupce

Skupština grada: 112 HEKTARA poljoprivrednog zemljišta našlo zakupce

Skupština grada je u poslijepodnevnom nastavku zasjedanja donijela odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području Trebinja.

Za potrebe poljoprivredne proizvodnje javnim oglasom u zakup je bilo ponuđeno ukupno 188 hektara obradivog zemljišta u državnom vlasništvu, od čega će za 112 hektara biti potpisani ugovori sa 27 individualnih proizvođača i privrednih subjekata iz Trebinja sa najpovoljnijim ponudama.

Preostalih 76 hektara zemljišta, kako je rečeno, još jednom biće ponuđeno u zakup – ovaj put javnom licitacijom.

Odbornici su ranije donijeli i odluku o pristupanju izradi plana parcelacije „Novo Trebinje“, kojim će biti definisane parcele kao preduslov realizaciji infrastrukturnog projekta – Zapadna obilaznica, usvojili zoning plan područja „Petrina –Podgljivlje“ na trasi buduće Istočne obilaznice,  te utvrdili nacrte izmjena dijelova Regulacionog plana „Južni gradski izlaz“ – Rastoci sjever i Lušac, kao i plana parcelacije „Todorići 3“.

Radi privođenja zemljišta namjeni – posebnim odlukama data je saglasnost gradonačelniku za sklapanje kupoprodajnih ugovora u obuhvatu zoning planova „Novo Trebinje“ i „Petrina-Podgljivlje“.

Usvojene su i „redovne“ godišnje odluke – o utvrđivanju osnovice za obračun rente, prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge infrastrukture i uređenja javnih površina, visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području grada, kao i program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu.

Donesena je i odluka da se za potrebe otvaranja kancelarije u Trebinju – Generalnom konzulatu Republike Srbije bez naknade dodijeli na korišćenje 340 kvadratnih metara prostora u Ćelovića kući, a odlukom o ustupanju prava korišćenja – obezbijeđeni su uslovi da se na zemljištu u vlasništvu Grada izgradi sportsko igralište za potrebe trebinjske Tehničke škole.

Odbornici su usvojili i „Procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće za grad Trebinje“, bazični dokument za planiranje pravaca razvoja sistema zaštite i spasavanja na području Trebinja, koji se bavi identifikacijom rizika i njihovom analizom, te nalaže neophodne mjere i aktivnosti na zaštiti.

Prihvaćen je i izvještaj o štetama od požara na području Trebinja u 2017. godini, te usvojena  odluka da se iz gradskog budžeta i odobrenim sredstvima Vlade RS nadoknadi 30% od ukupnih direktnih šteta koju su domaćinstvima nanijeli prošlogodiši požari.

Za ovu namjenu Vlada Republike Srpske je obezbjedila oko 20.000, a Grad Trebinje 21.500 KM.

Prema izvještaju, ukupna opožarena površina na području Trebinja procjenjuje se na više od 9.000 hektara, uglavnom u državnoj svojini, a odnosi se na šumsko i poljoprivredno zemljište. Ukupna šteta procijenjena je na blizu 1,3 miliona KM, pri čemu su direktne štete 138.000 KM, indirektne 450.000 KM, a štete u drvnoj masi i niskom rastinju 700.000 KM.

„Struktura tla je uveliko oštećena, a stručna pretpostavka je da je na području našeg krša potrebno preko 40 godina da bi se stvorio novi matični sloj za razvoj biljnog prekrivača.Erozija će dodatno promijeniti opožareni teren“, upozoreno je u izvještaju.

Prihvaćena je i informaciju o radu mjesnih zajednica u 2017. godini.

Skupština je na lični zahtjev razriješila Branku Drašković dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Trebinje, a za v.d. direktora ove ustanove imenovala Vasa Mijanovića, koji ovu dužnost obavlja u Bolnici Trebinje. Draškovićeva je, kako je rečeno, zatražila razrješenje jer joj je ponuđena funkcija direktora Grada sunca.

Radio Trebinje