Grad Trebinje objavio je Javni poziv nezaposlenim mladim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje, a koja su zainteresovana za započinjanje vlastite djelatnosti što podrazumijeva i registraciju poslovnog subjekta u skladu sa Zakonom (privredno društvo, samostalni preduzetnik, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo i drugi oblik).


Ciljnu grupu za podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu čine nezaposlena lica starosti od 18 do 35 godina koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje.


Sredstva koja se odobre po ovom Javnom pozivu su nepovratna i imaju karakter subvencije.


Subvencije se dodjeljuju u iznosu od 8.000 do 12.000 KM, odnosno do 15.000 KM kada poslovni subjekt ima više osnivača koji se zapošljavaju.


Izuzetno od prethodnog stava, za korisnike koji se registruju kao komercijalna poljoprivredna gazdinstva, pojedinačna subvencija iznosi 3.000–6.000 KM.


Korisnici su dužni da djelatnost nastave obavljati najmanje 24 mjeseca od dana registracije.


Ukupan iznos odobrene subvencije se realizuje u prvoj godini poslovanja, avansnom uplatom na račun korisnika (poslovnog subjekta).
Sredstva se koriste u skladu sa dostavljenim biznis planom, s tim da se najmanje 50% odobrenih sredstava, može koristiti za nabavku:

- opreme, nove ili korištene, adekvatnih karakteristika za efikasno obavljanje djelatnosti;

- sirovina i repromaterijala.


Sredstva od subvencije po ovom programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene prije potpisivanja ugovora o dodjeli subvencije u skladu sa ovim programom.


Pravo na podnošenje zahtjeva za subvenciju imaju nezaposlena lica koja ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da u momentu podnošenja zahtjeva imaju između 18 i 35 godina starosti;

- da imaju prebivalište na području Grada Trebinja, neprekidno najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije objavljivanja javnog poziva

- da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje;

- da su registrovani za obavljanje djelatnosti u toku javnog poziva ili su pokrenuli postupak registracije kod nadležnog organa ili su se izjavom obavezali da će registraciju izvršiti prije potpisivanja ugovora po ovom programu.


Subvenciju mogu ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva, ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.


Pravo na subvencije mogu ostvariti subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu samozapošljavanja, ako su zadovoljena sljedeća dva uslova:

- Da su realizovali sve ugovorne obaveze po prethodno korišćenom programu;

- Da je od završetka realizacije prethodnog programa prošlo najmanje tri godine.

Pravo na subvenciju ne može ostvariti lice ako je ono ili uži član njegove porodice u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.


Prilikom obrade zahtjeva u obzir će se uzeti sljedeći kriterijumi:

- kvalitet poslovne ideje;

- kvalitet poslovnog plana;

- učešće vlastitih resursa;

- kategorija lica koje se samozapošljava (članovi porodica poginulih boraca, lica sa invaliditetom, lica u stanju socijalne potrebe);

- mjesto prebivališta korisnika subvencije (ruralno ili urbano područje);

- vrijeme provedeno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.


Zahtjevi za dodjelu subvencija, podnose se na osnovu javnog poziva, na za to propisanom obrascu, koji će biti dostupan na Internet stranicama Grada Trebinja i Agencije za razvoj MSP-a Grada Trebinja.

Uz propisani obrazac zahtjeva prilažu se sljedeća dokumenta:

- poslovni plan;

- ovjerena fotokopija lične karte;

- potvrda o prebivalištu (CIPS)

- uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Trebinje;

- rješenje o registraciji nadležnog organa ili potvrdu o postupku pokretanja registracije djelatnosti ili izjavu da će registraciju izvršiti do potpisivanja ugovora po ovom programu;

- rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica s posebnim statusom;

- biografija (CV) podnosioca zahtjeva


Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.


Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.


Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Grad Trebinje, Gradska uprava sa naznakom „za Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za za finansiranje poslovnih poduhvata mladih“ ulica Vuka Karadžića br.2. Trebinje.


Tokom trajanja ovog Javnog poziva, u cilju informisanja, edukacije i unapređenja poslovanja, Agencija za razvoj MSP-a Grada Trebinja organizovaće info radionicu /besplatnu obuku za izradu poslovnog plana, koji je sastavni dio tražene dokumentacije.


Tačan termin radionice/obuke biće objavljen na Internet stranicama Grada i Agencije za razvoj MSP-a Grada Trebinja, te u sredstvima javnog informisanja.


Prilikom potpisivanja ugovora korisnik subvencije dužan je da dostavi dokaz o registraciji djelatnosti i zasnivanju radnog odnosa (obrazac 3100 ili 3110 iz Poreske uprave), te bjanko ovjerenu i potpisanu ličnu mjenicu i mjeničnu izjavu (podnosioca zahtjeva), kao instrument obezbjeđenja.


Korisnik subvencije je dužan obezbijediti potrebne dokaze iz prethodnog stava i potpisati ugovor najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je primio obavještenje da mu je subvencija odobrena.


Ukoliko korisnik subvencije u predviđenom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, dužan je da se pismeno obrati Gradonačelniku sa zahtjevom za produženje roka – u protivnom, smatraće se da je odustao od zahtjeva. Rok može biti produžen maksimalno za 60 (šezdeset) dana, od dana podošenja pismenog zahtjeva za produženje.

U slučaju da neko od korisnika subvencije odustane od zahtjeva, pravo na subvenciju ostvariće sljedeći podnosilac prijave, prema redoslijedu na prethodno utvrđenoj rang listi.


Korisnik subvencije dužan je da redovno uplaćuje porez i doprinose na lična primanja, u skladu sa zakonom, i to najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, te da kvartalno dostavlja dokaz o uplati istih.


Ako korisnik subvencije, prestane sa obavljanjem djelatnosti prije isteka roka utvrđenog ugovorom ili se utvrdi da je nenamjenski koristio sredstva iz Programa, ili ne izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske duže od 3 mjeseca, dužan je da vrati cjelokupan iznos primljene subvencije uz propisanu zakonsku kamatu.
Nadzor nad namjenskim korišćenjem sredstava tokom cijelog perioda utvrđenog ovim Programom (24 mjeseca), vrši posebna komisija koju imenuje Gradonačelnik, uz tehničku pomoć nadležnih odjeljenja Gradske uprave grada Trebinja i uz učešće predstavnika Instituta za razvoja mladih KULT (učešće Instituta za razvoj mladih KULT u navedenom nadzoru ograničeno je na period od 12 mjeseci, od dana potpisivanja ugovora sa korisnikom subvencije – prva godina poslovanja).


Korisnici subvencija za samozapošljavanje, dužni su da komisiji iz prethodnog stava u svakom momentu omoguće kontrolu namjenskog korišćenja sredstava po osnovu subvencija i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.


Na osnovu pribavljenih dokaza i izvršenog inspekcijskog nadzora nad namjenskim korišćenjem sredstava, Odjeljenje za privredu će sačiniti informaciju o realizaciji Programa podsticaja za svaku finansijsku godinu, i o tome obavijestiti Skupštinu grada Trebinja.


Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Grada Trebinja i Zavoda za zapošljavanje-biro Trebinje, te na Internet stranicama Grada i Agencije za razvoj MSP Grada Trebinja.


Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.