Poslednja rješenja Poreske uprave, upućena udruženjima građana iz našeg grada za isticanje firme na poslovnom prostoru, gdje pojedina udruženja moraju da plate iznose od više stotina maraka, izazvala su buru negodovanja.
Više je nego očigledno da je u pitanju namet koji je udruženjima dodatno otežavao položaj, jer se radi o neprofitnim organizacijama koja se finansiraju samo od donacija. Zbog čega se udruženjima sada uputio poziv za naplatu takse, da li se radio o novom nametu ili udruženja blagovremeno nisu izvršila plaćanja provjerili smo u Odjeljenju za stambeno komunalne poslove.


Kako su nam saopštili u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove Zakon o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/12) u članu 3. propisuje naplatu takse na istaknuto poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Poslovno ime, u smislu ovog zakona, smatra se svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja djelatnost ili zanimanje u skladu sa zakonom.
Komunalna taksa po ovom osnovu utvrđuje se u godišnjem iznosu, dok se postupak utvrđivanja, kontrole i naplate komunalne takse sprovodi u skladu sa pravilima kojima se uređuje poreski postupak.


Obveznik plaćanja takse po ovom osnovu istu je dužan prijaviti do 31.3. tekuće godine u godini obračuna, a uplatu izvršiti najkasnije do 30.6. dok obveznik koji u toku godine registruje djelatnost za koju se plaća komunalna taksa dužan je istu prijaviti u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti srazmjerno broju mjeseci do kraja tekuće godine.


Odluka o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Trebinja, broj: 2/18) utvrđuje u tarifnom broju 10. visinu komunalne takse za istaknuto ime, po osnovu koje obračun, naplatu i kontrolu naplate vrši Poreska uprava PJ Trebinje u skladu sa odredbama poreskog postupka.

Oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi utvrđeno je odredbama Zakona o komunalnim taksama, kako slijedi:

- institucije BiH;

- organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave;

- akreditovane međunarodne organizacije;

- diplomatska i konzularna predstavništva;

- organizacije, odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj;

- -lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata;
Osim naprijed navedenih pravnih i fizičkih lica, koja su oslobođena po svim osnovama, važećom Odlukom o komunalnim taksama oslobođeni su od plaćanja komunalnih taksi iz tarifnog broja 10:

- preduzetnici koji pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost, u godini osnivanja osim za djelatnosti kladionica, lutrija i igara na sreću, te noćnih i disko barova;

- preduzetnici koji se bave starim tradicionalnim zanatima;

- preduzetnici koji obavljaju niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti.


Dakle, udruženja građana sa područja grada Trebinja dužna su platiit komunalnu taksu za tekuću godinu, ali i za prethodne dvije, jer je period zastarijevanja dvije godine.